قفسه مشبک

قفسه مشبک

انبارها موارد زیادی را در خود جای می دهند. هرچه انبار بزرگ تر باشد، موارد درون آن بیشتر بوده و دسترسی به آن ها چالش برانگیزتر می شود. با استفاده از قفسه مشبک می توان علاوه بر نظم بخشیدن به انباری، از فضای در دسترس استفاده بیشتری کرد. این مهم از طریق قرار دادن چندین طبقه قفسه مشبک روی هم میسر می شود.