قفسه فلزی مشبک

قفسه فلزی مشبک

با استفاده از قفسه فلزی مشبک می توان انباری ها یا هر محیط دیگری که وسایل بدون نظم و ترتیب پراکنده اند را نظم بخشید و وسایل را در کنار یکدیگر چید. روش نصب قفسه فلزی مشبک آسان بوده و تنها کافیست پانل ها و طبقات را روی یکدیگر قرار داده و با استفاده از منبع اتصال مخصوص قفسه مشبک آن ها را به یکدیگر متصل نمود.