شلف فلزی

شلف فلزی

شلف فلزی نوعی نظم دهنده است که با استفاده از آن می توان اسباب و وسایل یک فروشگاه را با نظم و ترتیب بیشتری در فروشگاه و انبار قرار داد. شلف فلزی در حقیقت زیر مجموعه قفسه فلزی بوده و فروشگاه داران با خرید شلف فلزی می توانند فروشگاه مرتب تر و شیک تری داشته باشند.