پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی وسیله ای است که از آن برای انبار کردن مواد غذایی و صنعتی استفاده می شود. استفاده از پالت پلاستیکی فرایند جابجایی و حمل و نقل کالاها را به وسیله لیفتراک و جرثقیل های چنگال دار آسان می  کند.

پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری

قیمت (تومان) : 33286
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری

قیمت (تومان) : 12668
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری

قیمت (تومان) : 23184
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری

قیمت (تومان) : 37508
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری

قیمت (تومان) : 49779
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری

قیمت (تومان) : 13082
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری

قیمت (تومان) : 22522
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 93564
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت 70*100*160 میلیمتر

قیمت (تومان) : 10074
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری

قیمت (تومان) : 29477
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری

قیمت (تومان) : 53820
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری

قیمت (تومان) : 86112
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 15*80*100 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 979621
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی15*100*120 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1173527
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت 170*100*70 میلیمتری

قیمت (تومان) : 8280
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر

قیمت (تومان) : 16312
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری

قیمت (تومان) : 31878
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری

قیمت (تومان) : 39082
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری

قیمت (تومان) : 86940
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری

قیمت (تومان) : 11592
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری

قیمت (تومان) : 24012
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری

قیمت (تومان) : 40572
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری

قیمت (تومان) : 82800
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری

قیمت (تومان) : 372600
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی شفاف 90*190*130 میلیمتری

قیمت (تومان) : 17554
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی شفاف 120*240*160 میلیمتری

قیمت (تومان) : 33948
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی شفاف 160*310*190 میلیمتری

قیمت (تومان) : 54814
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری

قیمت (تومان) : 113767
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 150*240*210 میلیمتری

قیمت (تومان) : 29974
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*300*250 میلیمتری

قیمت (تومان) : 47527
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*350*280 میلیمتری

قیمت (تومان) : 51667
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری

قیمت (تومان) : 58291
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 64087
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

فایل کشویی کریستالی

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی زیربار

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی آذران

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی کشویی

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی پایه دار

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی جامبو

قیمت (تومان) : 0